approach Übersetzung | Englisch-Chinesisch Wörterbuch

Collins

approach

  
I   
      vi     (draw near)  
[person, car]  
走 近   [zŏu jìn]  
[event, time]  
临 近   [línjìn]  
II   
      vt  
1      (draw near to)  
  [+place, person]  
向 . . . 靠 近   [xiàng...kàojìn]  
  [+event]  
临 近   [línjìn]  
2      (consult, speak to)  
  [+person]  
接 洽   [jiēqià]  
3      (deal with)  
  [+situation, problem]  
处 理   [chŭlĭ]  
III   
      n   c  
1      (advance)   [+of person]   靠 近   [kàojìn]  
2      (to a problem, situation)    方 式   [fāngshì]  
3    approach to sth        (access, path)   通 往 某 地 的 途 径
[tōngwăng mŏudì de tújìng]  
4      (proposal)   对 某 事 的 提 议   [duì mŏushì de tíyì]  
to approach sb about sth      就 某 事 同 某 人 接 触  
the approach of Christmas/winter      圣 诞 节 / 冬 天 的 临 近  
Übersetzung Collins Wörterbuch Englisch - Chinesisch  
Auch anzeigen:

approval, approve, approx., appropriate

Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Werbung