Schiffskörper Übersetzung | Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Durchsuchen Web Nachrichten Enzyklopädie Bilder Context
Schiffskörper
kadłub nm.
1 Der Schiffskörper, die Aufbauten, tragenden Schotte, Decks und Deckshäuser müssen aus Stahl oder anderem gleichwertigem Werkstoff bestehen. 1 Kadłub, nadbudówki, grodzie konstrukcyjne, pokłady i pokładówki są wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału.
1.1 Auf Schiffen, die mehr als 36 Fahrgäste befördern, müssen der Schiffskörper, die Aufbauten und Deckshäuser durch Trennflächen der Klasse ,A-60' in senkrechte Hauptbrandabschnitte unterteilt sein. 1.1 Na statkach przewożących więcej niż 36 pasażerów kadłub, nadbudówki i pokładówki powinny być podzielone przegrodami klasy»A-60«na główne strefy pionowe.
Andere Beispiele im Kontext
Nach Artikel 8.05 Nummer 1 müssen die Brennstofftanks zum Schiffskörper gehören oder fest im Schiff eingebaut sein. Zgodnie z art. 8.05 ust. 1 zbiorniki paliwa stanowią integralną część kadłuba albo są do niego trwale przytwierdzone.
Bisher gibt es für den Schiffskörper, die Maschine, die elektrischen sowie die Steuer-, Regel- und Überwachungseinrichtungen keine einheitlichen internationalen Normen, denen alle Schiffe entweder im Baustadium oder während ihrer gesamten Betriebsdauer genügen müssen. W chwili obecnej nie istnieją ujednolicone normy międzynarodowe, którym musiałyby odpowiadać wszystkie statki na etapie ich budowy i podczas całego okresu ich eksploatacji, dotyczące kadłuba, maszyn, instalacji elektrycznej i sterująco-kontrolnej.
Auswirkung von Sprengstoffen auf den Schiffskörper und die Ausrüstung des Schiffes;. 6 wpływu eksplozji na konstrukcję i wyposażenie statków;
Jede Stütze ist am Schiffskörper auf oder nahe dem Boden sowie an einer höheren Stelle fest angebracht, hat einen Durchmesser von mindestens 40 mm und ragt mindestens 1,20 m über die obere Kante des Schanzkleids hinaus. Każda z podpór powinna być sztywno zamocowana do konstrukcji statku u podstawy albo przy podstawie, jak również w wyższym punkcie; powinna mieć średnicę nie mniejszą niż 40 milimetrów i wznosić się na wysokość nie mniejszą niż 1,20 metra ponad krawędź nadburcia.
See how “Schiffskörper” is translated from Deutsch to Polnisch with more examples in context
Schiffskörper nm.
kadłub

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

'Schiffskörper' gefunden in Übersetzungen im Polnisch-Deutsch Wörterbuch
nm.
Schiffskörper [Schiffskörper]
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Werbung