Satellitennavigation Übersetzung | Deutsch-Polnisch Wörterbuch

Durchsuchen Web Nachrichten Enzyklopädie Bilder Context
Satellitennavigation
nawigacji satelitarnej
Das Abkommen ermöglicht eine engere Zusammenarbeit mit Marokko auf dem Gebiet der Satellitennavigation. Umowa pozwala na ściślejszą współpracę z Marokiem w dziedzinie nawigacji satelitarnej.
Der Aktionsplan beschreibt die Lösungen, die zur Gewährleistung des Erfolgs der Satellitennavigation notwendig sind. Plan działania ukazuje rozwiązania niezbędne do zagwarantowania powodzenia systemów nawigacji satelitarnej.
nawigacja satelitarna nf.
Die Satellitennavigation ist eine komplexe und sich ständig weiterentwickelnde Technologie. Nawigacja satelitarna jest złożoną i stale rozwijającą się technologią.
Bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen können nur mit Hilfe der Metrologieforschung überwunden werden; Beispiele solcher Forschung betreffen Gebiete wie Weltraumforschung, einschließlich Satellitennavigation, Sicherheit, Gesundheitswesen, Halbleiterindustrie und Klimawandel. Badania metrologiczne są potrzebne, aby rozwiązywać problemy społeczne, a przykłady takich badań mają wpływ na dziedziny takie, jak przestrzeń, w tym nawigacja satelitarna, ochrona, ochrona zdrowia, branża półprzewodnikowa oraz zmiany klimatu.
nawigację satelitarną
[16] Schiene, Straße, Binnenwasserstraßen, Häfen, Flughäfen, Satellitennavigation, intelligente Verkehrssysteme für die Bereiche Straße und Schiene. [16] Transport kolejowy, drogowy, śródlądowy wodny, porty, lotniska, nawigację satelitarną, inteligentne systemy transportu drogowego i kolejowego.
Relevante wissenschaftliche/fachliche BereicheBetroffen war im Wesentlichen der Fachbereich der Satellitennavigation und ihrer Anwendungen. | Dziedziny nauki/wiedzy specjalistycznej, których dotyczy wniosek Przedmiotowe dziedziny wiedzy specjalistycznej obejmowały głównie nawigację satelitarną i jej zastosowania. |
See how “Satellitennavigation” is translated from Deutsch to Polnisch with more examples in context
Satellitennavigation nf.
nawigacja satelitarna

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Werbung